Hyponatriæmi

Hyponatriæmi

P-Natrium < 136 mmol/l

Årsager
Der kan skelnes mellem:
•Hyponatriæmi med nedsat total-Na: tab af natrium fra hud, GI-kanalen (diarre, opkast ) og nyrerne (salttabende nyre-,CNS-lidelse eller diuretikabehandling), infusion af hypoton væske, væskeindtag uden natriumindhold.

•Hyponatriæmi med øget total-Na: hjerte-, lever- og nyreinsufficiens. Væskeophobning (ødemer, lungestase, ascites)

•Hyponatriæmi med normalt total-Na: hypotone væsker med lavt natriumindhold, SIADH, myksødem, binyrebarkinsufficiens, lægemidler, psykoser, koloskopi, psykogen polydipsi, ringe proteinindtag hos ældre. (vandindtoksikation forer typisk hos maratonløbere og psykotiske samt ecstasy misbrugere kan tilstanden være akut)

•Translokationel hyponatriæmi: ved hyperglykæmi, hvor P-[Na] reduceres med 0,4 mmol/l per mmol/l-stigning i P-glukose over 5 mmol/l. Her beregnes altid korrigeret P-[Na].

•Pseudohyponatriæmi: ved nedsat plasmavand (hyperlipidæmi, paraproteinæmi).

-kaliummangel

Diuretika: thiazider (Centyl) er den hyppigste enkeltstående årsag til hyponatriæmi.

Man skal huske, at man sagtens kan fejle mange ting på en gang, f.eks. dehydrering plus SIADH plus centyl.

Symptomer

Grundlidelsens symptomer er oftest dominerende.

Afhænger af:
•Sværhedsgraden af hyponatriæmien (mild, moderat, svær)
◦Mild hyponatriæmi (P-Na 130-135 mmol/L): sædvanligvis ingen symptomer.
◦Moderat hyponatriæmi (P-Na 121-129 mmol/L): Kvalme, almen utilpashed, træthed, hovedpine, sløvhed og desorientering. Endvidere gangusikkerhed og kognitiv dysfunktion hos den ældre patient.
◦Ved svær hyponatriæmi (P-Na •Udvikingshastighed (akut , kronisk)
◦Akut hyponatriæmi (48 timer): Kan være næsten symptomfrie. Symptomfattig, almen utilpashed, træthed, anoreksi, kvalme, hovedpine, koncentrationsbesvær, konfusion, delir med hallucinationer og forvirring.

Særlige undersøgelser:
Anamnese: Grundig medicinanamnese (Tiazider, SSRI, TCA, Carbamazepim), se årsager.

Paraklinik: Elektrolytter min. 2 x i døgnet, A-gas

EKG

Rtg. af thorax

Behandling:

1. Er hyponatriæmi akut (48 timer)? (24-48 timer er subakut)
2. Er patienten symptomatisk eller asymptomatisk?
3. Hvad er den optimale hastighed for korrektion?

Akut hyponatriæmi er en farlig tilstand, og patienterne er mere tilbøjelige til at udvikle neurologiske symptomer (cerebral ødem induceret af vandbevægelse i hjernen). Skal behandles hurtigt.

Behandling af hyponatriæmien afhænger af symptomernes sværhedsgrad.

Undgå for hurtig korrektion. Der er risiko for osmotisk demyeliniserende syndrom (tidl.cerebral pontin myelinolyse, CPM), som kan føre til irreversibel hjerneskade med parapareser, tale og synkebesvær eller død.

Ved tvivl om hyponatriæmien er akut eller kronisk, behandles tilstanden som kronisk.

Mål for behandlingen er at P-Na med mindre end 8 mmol / L i de første 24 timer og mindre end 18 mmol / L i de første 48 timer samt behandle den underliggende sygdom.

”Most cases of osmotic demyelination syndrome have occurred in patients with severe hyponatremia whose serum sodium concentration was raised by more than 10 to 12 meq/L within 24 hours or more than 18 meq/L within 48 hours ”

5% saltvand 855 mmol/L
3% saltvand 513 mmol/L
0,9% saltvand 154 mmol/L

Formel:
Ændring i P-Na = (infusion Na – P Na)/(total kroppen vand+1)

Total kroppens vand = 0,5 x V (hos ældre)
V = målte vægt

Eks. V= 70 kg og P-Na= 120 mmol/L, ved i.v. 1 liter af 3% saltvand:

Ændring i P-Na = (513-120)/(0,5 x 70 + 1) = 10,9 mmol/L

Hvis det første påkrævede mål er, at forøge P-Na 4 mmol/L i løbet af 12 timer således: 4/10,9 = 0,37 L eller 31 ml/time (370/12=31)

OBS: Tager ikke højde for ekstrarenal og renal vandudskillelse

Kronisk hyponatriæmi:
1) Korrigeres langsomt med isoton NaCl 50 mL/timen (0,5 mM/timen), brug dråbetæller.

2) Fjerne udløsende årsag (fx seponere lægemiddel, som har forårsaget tilstanden)

Akut hyponatriæmi
Som udgangspunkt behandles disse som beskrevet foroven.

Svære cerebrale symptomer er tegn på hjerneødem.
Ved neurologiske symptomer, som kan skyldes hyponatriæmi, og målt [Na] under 125 mmol/l behandles med 3% hypertont saltvand sv.t. 2 ml/kg som bolus. Flytter [Na] 3 mmol/l, og kan gentages. Hvis 5-6 mmol/l stigning i [Na] ikke fjerner symptomer, er de sandsynligvis ikke forårsaget af hyponatriæmi.

Ved hypervolæmis hyponatriæmi
40 mg iv. furosemid.
Vandoverskud i L beregnes som følger: Overskud (L)= (Kropsvægt x 0,6 x aktuel P-Na)/140

Intensiv overvågning ved svær symptomgivende hyponatriæmi