Journaloptagelse allergiudredning

Journaloptagelse mhp. allergiudredning

Kontaktårsag
Dispositioner – fam. Disp. Til astma, allergi, høfeber, atopi
Ekspositioner
Tidligere – herunder fx atopisk dermatit/astma som barn? Tidligere hyposensibiliseret? Angioødem? + vanlige tidl.
Aktuelle – god beskrivelse af pt.s symp. Fra lunge/øjne/næse/hud inkl. evt. døgn- og sæsonvariation, debuttidspunkt, udløsende/provokerende faktorer.
Under dette punkt dikteres også priktestsvar og andre ”særlige tests” som fx hjemme-peakflowmålinger, hjemme-løbetest mm.
Øvrige organsystemer
Medicin – opdater i EPJ og ajourfør i FMK
KRAM – rygeanamnese vigtig
Socialt
Objektivt
Biokemi: Total IgE, eosinofile, Phadiatop,
Mikrobiologi: 

Billeddiagnostik
Lungefunktion – Spirometri inkl. reversibilitetstest (både pre- og post medicin vol. + %, men også ændring i %) + LFU.
Plan
Ordinationer

HUSK informeret samtykke

Allergi/intolerence registreres i CAVE-feltet i EPJ, dikteres ikke.

Lægeopgaver:
Opfølg læge, godkend blodprøver, beskriv Lungefunktionsundersøgelser

Gode vejledninger:
e-dok: Allergiudredning, urticaria/angioødem, astma, mideallergi, rhinitis, bronkial allergenprovokation, Vocal cord dysfunction, fødevareallergi, insektallergi, anafylaksi, medicinallergi, allergivaccination, insektallergi
Lungemedicin.dk:
Vejl. Om ergospirometri, CLE-test, astmaudredning og-beh.
Guidelines: GINA (astma) og ARIA (høfeber) kan downloades i pocket version

Husk god info. fra det spørgeskema pt. har udfyldt på forhånd. En grundig oversigt over symptomer, påvirkede organsystemer, ekspositioner og dispositioner mm. Findes i EPJ i ”Arkiv”.

Ambulant, astmakontrol:
Relevant komorbiditet, diagnosetidspunkt med diagnostisk procedure. Fænotype, allergi for inhalationsallergener
Natlige symptomer, begrænsninger i daglig aktivitet, forbrug af anfaldsmedicin, exacerbationer og indlæggelser, FEV1.
Graden af astma ift. GINA
Rhinitis symptomer og næsepolypper
Pollenallergi?

Vaccination (covid, influenza, pneumokok)
Kompliance.
Rygning

Undersøgelser:
Spirometri
PEF
NO måling
Induceret sputum
Eosinofile
Billeddiagnostik (evt)

Journalopt. ifm. allergiudredning, fx. medicinallergi eller fødevareallergi.
Debut af sympt. ift. indtag af præparatet. Tidligere fået præparatet. Har pt. fået præparatet/fødevaren efter den allergiske reaktion? hvis ja, har pt. reageret på samme måde?
Specifik IgE test
BAT test/HR test, hvis negativ, da provokation. Kort provokationstest ved reaktion lang tid efter indtag. Lang provokationstest ved reaktion umiddelbart efter eksponering.